ma 13:00 - 17:30 di. t/m vrijdag 09:30 - 17:30
Bel voor meer info 0118 -820255
voor de deur parkeren
Reparatie snel uitgevoerd
Met of zonder afspraak welkom
Gecertificeerde reparateurs

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

Repair Service NL zal hierna als RSN worden aangeduid;

Artikel 1 Toepasselijkheid Onderhavige voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van RSN, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze verkoop- levering en betalingsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten Alle aanbiedingen van RSN zijn vrijblijvend en RSN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of bijzondere omstandigheden noodzakelijk is. Een overeenkomst komt enkel tot stand na acceptatie van een opdracht/bestelling door RSN. RSN is gerechtigd opdrachten/bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een opdracht/bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt RSN dit mee binnen veertien werkdagen na ontvangst van de opdracht/bestelling. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 3 Prijzen en betalingen De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro´s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, bankkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De prijzen gelden, tenzij anderszins is bepaald, af Repair Center c.q. magazijn van verkoper. Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant, pin dan wel middels betaling per bank. Indien betaling niet a contant geschiedt, dient betaling in ieder geval plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld op de factuur, op een door opdrachtnemer aan te geven bankrekeningnummer. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door RSN bent u een bedrag van 10% van de hoofdsom aan administratiekosten verschuldigd en indien RSN haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd. Indien de koper met enige betaling in gebreke is, is RSN gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien betalingen geschied via onze website zijn onze algemene voorwaarden aldaar van toepassing.
Artikel 4 Levering Op de opdrachtgever/koper rust een afnameplicht, tenzij RSN hierbij geen redelijk belang heeft. Het risico van het verkochte gaat over  op het moment dat de zaken klaar staan voor levering dan wel verzending. Transport van producten naar de opdrachtgever/koper, is geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever/koper. Levertijden worden in overleg en bij benadering door RSN vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. In geval van niet tijdige levering is RSN niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper RSN schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper RSN een termijn moet gunnen van tenminste veertien (14) werkdagen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. In geval van niet tijdige levering worden de extra kosten van vervangend vervoer niet door RSN vergoed.
Artikel 5 Garantie RSN geeft 3 tot 6 maanden garantie (omschreven op de factuur) op alle door haar voor reparatie aangeduide producten tenzij anders voor opdracht is overeengekomen. Hierbij geldt de originele (aankoop)factuur als garantiebewijs. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient RSN daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Garantie is alleen van toepassing op het vervangen onderdeel. Garantie komt te vervallen bij enige schade in welke vorm dan ook.
Artikel 6 Gebruik van het product De koper dient het geleverde product te gebruiken overeenkomstig de aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en door RSN voorgeschreven gebruiksvoorschriften en montage-instructies. De- en montage van het product dient uitsluitend plaatsvinden door professionele, gekwalificeerde personen. Indien de koper het geleverde product niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en de klant RSN aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van het geleverde product, dient de koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in het door RSN geleverde product en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig eerste lid van dit artikel. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is RSN nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het eerste lid van dit artikel bepaalde. De koper dient, voor zover de wet dit toelaat, RSN te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit het eerste lid van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud Alle door RSN geleverde zaken blijven eigendom van RSN totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met RSN gesloten overeenkomsten is nagekomen. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht RSN zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder eerste lid van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud
Artikel 8 Aansprakelijkheid Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor RSN rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van RSN het factuurbedrag niet te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid van RSN voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen schade veroorzaakt door zijdens RSN ingeschakelde derden, aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, tenzij zulks dwingendrechtelijk andersluidend is. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt RSN alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.
Artikel 9 Overmacht Indien RSN geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens de koper, kan dit tekortschieten niet aan RSN worden toegerekend indien RSN de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een –al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van RSN is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: – tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs; oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties; sabotage, boycot, staking of bezetting; machineschade; diefstal uit de magazijnen; bedrijfsstoornissen; maatregelen van de overheid; slecht weer; blikseminslag; brand. Als zich een situatie voordoet genoemd in het eerste lid van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, is RSN niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan RSN naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 10 Intellectueel Eigendom Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door RSN geleverde diensten/testprocedure alsmede de hieruit voortvloeiende meetresultaten in de ruimste zin des woord, blijven berusten bij RSN. Opdrachtgever vrijwaart RSN tegen iedere aanspraak van derden met betrekking tot industriële of intellectuele eigendomsrechten.
Artikel 11 Bewaartermijn Gerepareerde of ongeprepareerde toestellen dienen binnen 14 dagen te worden opgehaald. RSN zal klant 2 x telefonisch dan wel via email melden dat het toestel kan worden opgehaald. Het termijn van 14 dagen zal ingaan op de eerste melding van afhaal mogelijkheid. Toestellen worden na 60 dagen door ons ingenomen dan wel vernietigd. Indien een factuur op voorhand voldaan wordt zullen wij een bewaartermijn hanteren van maximaal 2 maanden.
Artikel 12 Waterschade RSN repareert geen toestellen die in aanraking zijn gekomen met vocht in welke vorm dan ook. Mocht de klant toch kiezen voor een reparatie dan zal er geen aanspraak op garantie van de reparatie mogelijk zijn. RSN zal altijd klant melden als er in een betreffend toestel vochtschade is geconstateerd.
Artikel 13 verlies RSN is niet aansprakelijk voor het zoekraken van SIM of geheugen kaart. Klant dient zelf zorg te dragen voor het verwijderen van SIM en of geheugenkaart. RSN is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van gegevens foto’s afbeeldingen of welke vorm van gegevens dan ook. Klant dient zelf zorg te dragen voor een back-up.
Artikel 14 Omruilgarantie gebruikte toestellen Bij aanschaf van een 2de hands toestel gaat de klant ermee akkoord dat terugname door RSN niet mogelijk is. Restitutie is alleen van toepassing mits er een onvoorzien defect is geconstateerd binnen de garantie periode.
Artikel 15 Privacy RSN respecteert de privacy van alle onze klanten en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van een reparatie dan wel verkoop. Persoonsgegevens zullen door RSN niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan RSN, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door Wederpartij of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.
Artikel 16 Klachten In geval van een geschil is het Nederlands recht van toepassing.  De Rechtbank te Middelburg is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Bij een geschil verzoeken wij u eerst schriftelijk dan wel via e-mail contact met ons op te nemen via
Artikel 17 Online betalingen Online betalingen gaan via Mollie Payments en of Pay.nl en gelden de algemene voorwaarden van deze organisaties. RSN staat geheel los van de door u gekozen betalingsmethode. Geschillen dan wel vragen omtrent online betalingsmethode van Mollie en of Pay.nl dienen met hen te worden kortgesloten.

Repair Service NL – Klachtenafhandeling   Kolvenierstraat 2 4381GC Vlissingen E-mailadres: [email protected]

Update 1-1-2020

Download hier onze algemene voorwaarden (versie 2020)

Algemene voorwaarden